Den učitelů – příležitost k zamyšlení

Jarmila Levko by Jarmila Levko
Glosičky

Informace není znalost

V dnešní době přetížené informacemi je nezbytné rozlišovat mezi tím, co je pouhým shromážděním dat, a skutečnou znalostí, která vyžaduje pochopení, kritické myšlení a schopnost aplikace v praxi. Učitelé jsou klíčovými průvodci v tomto procesu, transformují surové informace na cenné znalosti a připravují naše děti pro výzvy budoucnosti. V Den učitelů bychom měli nejen oslavovat jejich nekonečnou práci, ale také přemýšlet o tom, jak můžeme systém neustále zlepšovat a přizpůsobovat ho potřebám současné i budoucí generace.

Den učitelů – příležitost k zamyšlení nad vzděláváním

Dnes slavíme Den učitelů. To je příležitost uvědomit si, jak důležitou roli učitelé ve společnosti mají. Jejich úkolem není jen předat našim dětem vědomosti, ale také rozvíjet jejich kompetence důležité pro to, aby v životě obstály. Vést je k porozumění informacím a souvislostem mezi nimi, ke spolupráci i kritickému myšlení. Není to jednoduchý úkol, je to spíše poslání.

Pro nás rodiče jsou pedagogové tím nejdůležitějším partnerem ve výchově a vzdělávání. Vzpomínám si, že když moje děti chodily do první třídy, paní učitelka Monika byla téměř součástí rodiny. Každý den byla hlavním tématem naší domácí komunikace: co paní učitelka řekla, udělala, za co děti pochválila a jak udělat ten domácí úkol, tak, aby se paní učitelce líbil. Učitel v první třídě je asi ten nejdůležitější, my jsme měli štěstí na opravdu vynikající a laskavou paní učitelku.

Teď už mám děti na střední škole, ale o učitelích stále mluvíme často. Obě moje děti mají samozřejmě své oblíbené učitele i méně oblíbené, občas vyprávějí o učiteli nadšeně, občas si postěžují.

Velmi důležitý je také vztah rodičů a pedagogů. Moc bych si přála, aby pro sebe našli vždy pochopení. Aby rodiče respektovali učitele a aby pedagogové vnímali, že být učitel neznamená jen vštěpit našim dětem vzorce a poučky, ale že je to daleko více. Partnerství dítě, rodič a učitel je smysluplný trojúhelník (tedy pokud se zapojují oba rodiče tak čtverec). Tam, kde funguje, daří se výchova jistě lépe.

Den učitelů se slaví v den výročí narození Jana Amose Komenského. Tento biskup Jednoty bratrské, zvaný též učitel národů, položil základy novodobého vzdělávání. I po čtyřech století je pro nás inspirací a jeho teze stále platí. Právě Komenský zavedl dodnes používanou hromadnou výuky ve třídách (před tím vyučující zadával každému žákovi úkoly individuálně), což výuku velmi zefektivnilo. Zasazoval se o to, aby vzdělání bylo přístupné všem společenským vrstvám, dívkám i chlapcům. Prosazoval názorné vyučování a vzdělávání vnímal jako nikdy nekončící proces (celoživotní vzdělávání). Velkou váhu přikládal mravní výchově, což krásně vystihuje můj oblíbený citát J. A. Komenského:

Kterak učiniti, aby člověk znal dobré, chtěl dobré a činil dobré, i když se nikdo nedívá

Stejnou otázku bychom si měli klást i dnes.

V současné době se ministerstvo školství snaží o modernizaci vzdělávacího systému. Provádí revizi rámcových vzdělávacích programů a snaží se redefinovat, co se vlastně mají děti ve školách učit a v jakém rozsahu. Cílem je mimo jiné dostat se více od memorování ke kreativitě, otazník visí i nad klasickým známkováním (leckde už nahradili na prvním stupni základní školy známky slovním hodnocením). Je to nelehký, ale důležitý úkol, přiznejme si na rovinu, že modernizace obsahu vzdělávání je potřeba. Moc bych si přála, aby se podařila. Dlužno ale dodat, že i když se ministerstvu podaří dobře nastavit mantinely, o tom, jak bude nebo nebude reforma úspěšná, nakonec rozhodnou učitelé. To oni mají výuku ve svých rukou.

Milí učitelé, přeji vám ze srdce všechno nejlepší k vašemu dnešnímu svátku!
sepsalJarmila Levko

(1 Hlasovat)
Přečteno 49 krát
Označeno v :